Taiwan

Taiwan Mobile Chunghwa MobileCHF 0.10
Taiwan Mobile Far EastoneCHF 0.10
Taiwan Mobile Taiwan MobileCHF 0.10
Taiwan Mobile Taiwan Star TelecomCHF 0.10
Taiwan MobileCHF 0.10
Taiwan Mobility ServicesCHF 0.06
TaiwanCHF 0.02